Overzicht van de Liederen

 

 1

Nu laet ons allegaer danckbaer zijn

 

Loven 1577

 

Ons Heer, ons Godt, ons Vader

II 

 

 

 

 

 

 2

Ghy Christ’nen uutverkoren

 

r. 26: broederlicke

 

Wilt doch wel zijn ghemoedt

III-VII 

 

 

 

 

 

 3

Ick hoorde een soo soeten sanck

 

r. 17: Maeghden

 

Ick en konde’t niet begrijpen

VII-X 

 

 

 

 

 

 4

A Dieu mijn alderliefste greyn

 

r. 47: volbrocht:

 

Die ick had voor ooghen

X-XI 

noordnederlands?

 

 

 

 

 5

Wie wil hooren een nieuwe Liedt

 

 

 

Die de Werelt wel door-siet

XI-XIV 

 

 

 

 

 

 6

O Menschen hoe zijt ghy van herten dus wilt

 

“Weenen” is van

 

Wat draeght ghy in uwen schilt

XIV-XVI 

1480-1500

 

 

 

 

 7

Wilt u verblijden ghy Werelt fier

 

 

 

U vreucht sal niet langhe dueren

XVI-XVIII 

 

 

 

 

 

 8

Ick ben verdroocht, wie sal my laven?

 

15de eeuws (Kalff)

 

Waer sal mijn herteken uut drincken gaen?

XVIII-XX 

 

 

 

 

 

 9

Ick ben gheschoten alsoo diep

 

 

 

Kond’ick hem weder gheraken

XX-XXIII 

 

 

 

 

 

 10

Wacht u van sonden soo doet ghy wel

 

 

 

Al toont u de werelt haer blyde feesten

XXIII-XXIV 

 

 

 

 

 

 11  

Die Zoudaen hadde een dochterkijn

 

15de eeuws (v. Duyse)

 

sy was vroech op-ghestande

XXIV-XXX 

 

 

 

 

 

 12

Van liefde komt groot lyden

 

15de eeuws (Brugman?)

 

Ende onderwylen groot verdriet

XXX-XXXIII 

Antw.Liedboek 1539

 

 

 

 

 13

Geern soud’ick gaen de nauwe wegh

 

laatste strofe:

 

Die leyt al in dat leven

XXXIII-XXXVI 

hem-hem-hem

 

 

 

 

 14

Ick ginck in eenen daegheraet

 

15de eeuws (Kalff)

 

Voor dat den lichten dagh op gaet

XXXVI-XXXIX 

 

 

 

 

 

 15

Ick soude soo gheerne by Gode zijn

 

Antw.Liedboek 1539

 

Konde ick dat wel beghinnen

XXXIX-XL 

laatste regel: hem

 

 

 

 

 16

De Mey die spruyt uut dorren hout

 

15de eeuws (Kalff)

 

Met lover ende bloemkens omringhen

XL-XLII 

 

 

 

 

 

 17

O edel Mensche wilstu dijn Godt bekinnen

 

 

 

Zoo moetstu al dat in u is

XLII-XLIV 

 

 

 

 

 

 18

Als ick aensie dat leven mijn

 

 

 

De tijdt die gaet voor-by

XLIV-XLV 

 

 

 

 

 

 19

Hier en is gheen vreuchde die ick acht

 

15de eeuws (Kalff)

 

Verdriet dat doet my singhen

XLV-XLVIII 

 

 

 

 

 

 20

Mijn liefste is soet ende suyverlijck

 

hs. Brussel na 1525

 

Edel, machtigh ende daertoe rijck

XLVIII-L 

 

 

 

 

 

 21

Droch werelt waer zijn sy nu gebleven
Die u hebben ghediendt dat’s al haer leven


L-LI 

van hier af “by ghevoeght”?

 

 

 

 

 22

Ave Maria gratia plena

 

 

 

Dat sprack den Engel God groet u Maria

LI-LII 

 

 

 

 

 

 23

Esaias heeft ghesproken een also soeten woordt

 

 

 

Uut Jesse is ghesproten daer komt een roedeken voort

LIII-LIV 

 

 

 

 

 

 24

Wilt u van sonden myden en vrolick verblyden

 

 

 

Ons is geboren een Koninc seer groot

LIV-LVI 

 

 

 

 

 

 25

Wie wil hooren een gheestelick Liedt
Hoort toe ic sal't u singen ja singen


LVII-LVIII 

variant in Geuzen-
liedboek 1581

 

 

 

 

 26

Christus is op-ghestanden

 

oeroud (13de e.?)

 

Al van der Joden handen

LVIII-LIX 

Antwerpen 1570

 

 

 

 

 27

O Mensen van het quaedt keert

 

van hier af P.A.?

 

Ende doet dat ons de Schriftuere leert

LX-LXI 

slotstrofe: Princelicke: rederijkers?
strofe 8: zie bij 27

 

 

 

 

 28

O Jesu bloem van Nazareth

 

strofe 9: hy

 

U liefde is in mijn hert gheset

LXI-LXII 

 

 

 

 

 

 29

Ick heb my soo hoogh gheleyt

 

 

 

Veel hoogher dan een Arent vliedt

LXII-LXIII 

 

 

 

 

 

 30

Wilt ghy hooren singhen van die groote barmhertigheyt?
Godt doet ons open de Fonteyne der soetigheyt


LXIII-LXV 

tekst beschadigd
aangevuld uit C

 

 

 

 

 31

Ick heb soo langhe ghestaen

 

tekst beschadigd

 

In groote duysterheden

LXVI-LXVIII 

aangevuld uit C

 

 

 

 

 32

Het was een edel Konincks Soon

 

 

 

Van hoogher aert gheboren

LXVIII-LXXIII 

 

 

 

 

 

 33

’T Is al verdriet waer ick my keer

 

15de eeuws (Kalff)

 

ick mach wel droevigh wesen

LXXIII-LXXIV 

 

 

 

 

 

 34

Sterven du krenckste my den moedt

 

 

 

Du bedroefste my mijn sinnen

LXXIV-LXXV 

 

 

 

 

 

 35

Die voghelkens van deser aerden

 

15de eeuws (Kalff)

 

Die singhen seer soetelijck

LXXV-LXXVII 

strofe 7: sijn

 

 

 

 

 36

De Werelt wijdt vol partye

 

toegevoegd?

 

Als een wilde boom staet sy schoon

LXXVII-LXXX 

aparte schrijver?


FINIS


Contrafact (?)


 
 
     
     
     
Klik hier als u links geen menubalk ziet » Home |  © Gerard Weel |  ga naar boven