Bibliografie

A

 

 

 

Aa, van der, A.J. Biographisch Woordenboek der Nederlanden, 1852-1878, 21 delen,

Leiden; s.v. Tonis Harmansz. van Warvershoef.

Acquoy, Dr.J.G.R. Het Geestelijk Lied in de Nederlanden vóór de Kerkhervorming, in:

 

Archief van de Nederlandsche Kerkgeschiedenis 2 (1886-1887), blz.1-112.

Alberdingk Thijm, Jos.A. en L.J. Oude en Nieuwe Kerstliederen, Amsterdam 1852,

 

bijzonder over De soudaensdochter: nr.133, blz. 284.

Alberdingk Thijm, Jos.A. Gedichten der XII-XVIde eeuw, Amsterdam 1850, blz.240-246.

Antwerps Liedboeck I, Het, getiteld: Een Devoot ende Profitelyck Boecxken,

 

uitgegeven bij Symon Cock in Antwerpen in 1539, ed. Scheurleer 1889.
opnieuw uitgegeven door D.F.Scheurleer, Martinus Nijhoff ’s-Gravenhage l889.

Antwerps Liedboeck II, Het, uitgegeven door Ian Roelans in Antwerpen (1544).

Apherdianus, Petrus (=Pieter van Afferden) Tyrocinium linguae Latinae. Keulen 1545;

 

herdruk door F. de Tollenaere en F. Claes 1976.
Zie verder: de Graaf.

 

B

 

 

 

Balen, J.H. van De scheepsjongen van Willem Barends, Amsterdam 1882.

Bäumker, W. Niederländische Geistliche Lieder, Leipzig 1888 (Zeitschr.für Musikw.).

Bergh, Mr. L.Ph.C. van den, over De Soudaensdochter bij THvW in:

 

De Gids 1848 deel 1 blz. 807.

Bevers, Ad “Des Soudaens Dochterken”, een vrije bewerking van het gelijknamige gedicht,

 

spel in vier bedrijven, Toneelfonds ‘Ons Leekenspel’ Bussum 1939.

Binding, plaatselijk weekblad voor de gemeente Wervershoof, diverse jaargangen.

Boekenoogen, Dr. G. J. Onze Voornamen in: De Gids 1890.

 

“Des Soudaens Dochterkijn” uitgegeven als gedicht 1904.
Het exempel van de Soudaensdochter in proza (1510),
in: Nederlandsche Volksboeken, deel IX, Leiden, E.J.Brill, 1904.

Bolte, Dr. J. Die Sultanstochter im Blumengarten in: Zeitschrift für deutsches Alterthum,

 

XXXIV (1890), pag.18.

Bot, P.N.M. Humanisme en Onderwijs in Nederland, Utrecht/Antwerpen 1955.

Bouman, J. en Vriesema, P. Harmen Janszoon Muller, printer and publisher in Amsterdam

 

1538-1617, in: Quaerendo 8 (1978), pag. 221-259 (vooral 236).

Braat, J. (red.) Behouden uit Het Behouden Huys, uitgegeven door De Bataafsche Leeuw,

 

Amsterdam 1998.

Broeder Wouter Jacobsz., Dagboek zie: van Eeghen

Bruin, Martine de ‘Bevroren Boekjes’ in: Veelderhande Liedekens (red. Frank Willaert),

 

Antwerpen, Peeters 1997, blz. 74-77.
-(samen met J.Oosterman) Repertorium van het Nederlandse Lied tot 1600,
Amsterdam 2001.

Burger jr. C. P. De laatste katholieke Amsterdamsche Rectoren, in: Het Boek, 1e jg. 1912.

Busch, A.J. De Martelaren van Gorcum, Gorinchem 1985, tweede druk 1999.

Buuren, A.M.J. van ‘Soe wie dit lietdkyn sinct of leest’ in: F.Willaert (red.)

 

Een zoet accoord, Middeleeuwse Lyriek in de Lage Landen, Amsterdam 1992.

 

 

C

 

 

 

Carasso-Kok, Marijke (red.) Geschiedenis van Amsterdam tot 1578; een stad uit het niets;

 

Amsterdam 2004.

Catharina van de Graft, Dr. C. Middelnederlandsche Historieliederen, Epe 1904,

 

reproductie Arnhem 1968.

Cool, Corn. Dirckz. (uitg.) ‘Een suyverlick boecxken’ van THvW, Amsterdam 1643.

Coussemaker, C.E.H. de Chants populaires des Flamands de France, 1856.

 

 

D

 

 

 

Dale, van -van Veen-van der Sijs: zie Etymologisch Woordenboek.

Deursen, A. Th. van Een dorp in de Polder, Graft in de zeventiende eeuw,

 

Amsterdam 1994 (vooral hst.2, blz. 31-46).

Devoot en Profitelyck Boecxken, Een; zie: Antwerps Liedboeck.

Doorn, Dr. Th. J. van Het Wilhelmus; zie: Internet.

Duinkerken, Anton van De Dichters der Contra-Reformatie, Utrecht 1932, pag. 29 en 155-162.

Dubiez, E. J. Op de grens van Humanisme en Hervorming, Nieuwkoop 1962.

Duyse, Fl. van Het oude Nederlandsche Lied, drie delen,

 

’s-Gravenhage-Antwerpen 1903- 1908; herdruk Hilversum 1965.

 

 

E

 

 

 

Eeghen, I. H. van De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725, Amsterdam 1965.

 

Dagboek van Broeder Wouter Jacobsz 1572-1579 Groningen 1960.
Vrouwenkloosters en begijnhof, Amsterdam 1941.

Etymologisch Woordenboek: dr. J. de Vries Utrecht-Antwerpen 5de druk 1964.

 

van Dale-van Veen-van der Sijs, 2de druk 1997.
Philippa-Debrabandere en Quak (EWN) 2003-2004.
Franck-van Wijk-van Haeringen 1949

 

 

F

 

 

 

Franck-van Wijk-van Haeringen: zie Etymologisch Woordenboek.

 

 

G

 

 

 

Gezelle, Guido Het Soudaans Dochterken; in: Rond de Heerd I Brugge 1866, blz. 221.

Gids, De (1848) deel 1, blz. 807: Mr. L. Ph. C. van den Bergh over De Soudaensdochter.

Graaf, de Bob en Maria Petrus Apherdianus, ludimagister ca. 1510-1580;

 

in de serie ‘Bibliographies of Dutch Humanists’ I, Nieuwkoop 1968.

Gramberg, Hans De Overwintering op Nova Zembla; serie Verloren Verleden deel 16,

 

Hilversum 2001.

Greeve, de H. Lichtbaken 13 augustus 1949.

Gruys, J. A. en C. de Wolf Thesaurus 1473-1800: Nederlandse Boekdrukkers en Boekverkopers

 

tot 1700, Nieuwkoop 1989.

Grijp, L. P. Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw. Het mechanisme van de contrafactuur,

 

Amsterdam 1991.

 

 

H

 

 

 

Harmansz. van Warvershoef, zie: suyverlick.

Heesakkers C.L. en J. Kamerbeek Carmina Scholastica, Leiden 1984.

Heerd, Rond de Tijdschrift o.l.v. Guido Gezelle 1865-1890 met daarin zijn bewerking

 

van De Soudaensdochter: jaargang I Brugge 1866, blz. 221.

Hemert, van Anthonis, broeder bij Eindhoven, Troostboekje, Muller Amsterdam 1587.

Heyting, W. Boeken en Lectuur in het Behouden Huys, in: Het boek behouden,

 

jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 4 (1997) blz. 147-168.

Hoffmann von Fallersleben H. (ed.) Niederländische geistliche Lieder des XV Jahrhunderts,

 

Hannover 1854 (Horae Belgicae 10).

Hofman, E. Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters, Zoetermeer 1996.

Hoftijzer, Paul en Otto Lankhorst Drukkers tijdens de Republiek, Den Haag 2000.

Hoorns Liedboek, uitgegeven door Pieter Zacharias, 1614, met anonieme tekst van

 

De Sultansdochter.

 

 

I-J

 

 

 

Jaarboek voor de Nederlandse Boekgeschiedenis, 1997.

Jonge, de J.K.J. Nova Zembla, verslag over de gevonden voorwerpen, Den Haag 1871,

 

2de aangevulde editie ’s-Gravenhage 1877.

 

 

K

 

 

 

Kalff, G. Het Lied in de Middeleeuwen, Leiden 1884.

 

Geschiedenis van de Nederlandsche Letterkunde in de 16de eeuw, Leiden 1889.

Keuchenius, Th.E.C. en D.C. Tinbergen Nederlandse Lyriek vanaf de 13de eeuw tot 1880,

 

Leiden 1920.

Knuttel, J. A. N. Het Geestelijk Lied in de Nederlanden vóór de Kerkhervorming,

 

diss. Leiden, Rotterdam 1906, reproductie Groningen en Amsterdam 1974.

Knuvelder, Gerard Handboek tot de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde,

 

5de druk, ’s-Hertogenbosch 1970.

Kraakman, J. Geschriften over Tonis Harmansz. van Warvershoef en zijn tijd, 1978,

 

gemeentearchief Wervershoof.

 

 

L

 

 

 

Lange, de D. De martelaren van Gorcum, Spectrum-pocket Utrecht-Antwerpen 1954.

Lichtbaken Het, blad van de Bond zonder Naam, 13 Augustus 1949.

 

 

M

 

 

 

Mak, Geert Een kleine geschiedenis van Amsterdam, Amsterdam-Antwerpen 1995.

Maljaars, A. Het Wilhelmus, auteurschap, datering, strekking; diss. Amsterdam,

 

Kampen 1996.

Mierlo, van J. Beknopte Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche Letterkunde,

 

Antwerpen 1930.
Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, deel 2: van omstreeks
1300 tot de Renaissance, ’s-Hertogenbosch en Brussel 1940.

Moes, E. W. en C. P. Burger De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de

 

zestiende eeuw, Amsterdam/’s-Gravenhage 1896-1915 (vermeerderde her-
druk Utrecht 1988).

Molewijk, G. C. Spellingverandering van zin naar onzin (1200-heden) Den Haag 1992.

Moller, Dr. H. W. E. Beknopte Geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde, 1939.

Muller, Harman Jansz zie: suyverlick.

 

 

N

 

 

 

Navorscher, De XVII 1867.

Nierop, van Henk Het verraad van het Noorderkwartier Amsterdam 1999.

 

Het foute Amsterdam, rede, Universiteit van Amsterdam 2000.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, ed. Molhuysen, Blok en Kossmann,

 


10 delen, Leiden 1937, s.v. Tonis Harmansz. van Warvershoef.

Nijhoff W. en M. E. Kronenburg Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540,

 

’s-Gravenhage 1923-1971.

 

 

O

 

 

 

Obbema, P.F.J. Het einde van de zuster van de Gansoirde, N.Tlg. 65 (1972).

Ons Geestelijk Erf (ts.) over Anthonis van Hemert jg. 7 (1933) en jg. 9 (1935).

 

 

P

 

 

 

Philippa c.s. zie Etymologisch Woordenboek.

Post, R.R. The Modern Devotion: Confrontation with Reformation and Humanism,

 


Leiden 1968.
Scholen en onderwijs in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen,
Utrecht/Antwerpen 1954.

 

 

Q - R

 

 

 

Rogier, L. J. Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16de en 17de eeuw,

 

derde druk, Amsterdam en Brussel 1964.

Rond de Heerd zie: Gezelle

 

 

S

 

 

 

Schenkeveld-van der Dussen M.A. e.a. Nederlandse Literatuur: een geschiedenis,

 

Groningen 1993.

Scheurleer, D.F. Nederlandsche Liedboeken; ’s-Gravenhage l912.

Skriemer, De Jaarboek van het Genootschap Oud-Wervershoof.

Snellaert, F.A. Oude en Nieuwe Liedjes, eerste uitgave 1852, tweede 1864.

Sonderdanck, Frans Een suverlijc exempel, gheprent tot Delft (1510);

 

prozatekst van ‘een soudaens dochter’ opgenomen in de serie Volksboeken, uitge-
geven door Dr. Boekenoogen: zie aldaar.

Soudaens, Des ….. dochterkijn, bekendste van de in het boekje van Tonis Harmansz. van Warvershoef

 

opgenomen gedichten, zie: Suyverlick

Sterck, J. F. M. Jaarboekje Alb.Thijm, Amsterdam 1893 (over de laatste jaren van P.A.).

 

- Onder Amsterdamsche Humanisten, Hilversum 1934.
- Van Rederijkerskamer tot Muiderkring, Hilversum 1928.

suyverlick Een ….. Boecxken, begrypende alle de Gheestelicke Liedekens,

 

ghemaeckt eertijdts bij de salighe Tonis Harmansz. van Warvershoef: tot
profijt van alle bedroefde herten; ed. Muller Amstelredam z.j.

 

 

T

 

 

 

Thijm, zie: Alberdingk Thijm.

Tonis Harmansz. van Warvershoef, zie: suyverlick.

Twe-spraack van de Nederduytsche Letterkunst, grammatica van H.L. Spiegel,

 

uitgegeven
door ‘In Liefde Bloeyende’ te Amsterdam 1584.

 

 

U

 

 

 

Uitman, G.J. Hoe komen wij aan onze namen? Met een inleiding van dr. C.G.N. de Vooys,

 

Baarn 1962.

 

 

V

 

 

 

Veer de, Gerrit Waerachtighe Beschryvinghe van drie seylagiën;

 

de overwintering op Nova Zembla Amsterdam 1598, heruitgave Franeker 1997.
Nova Zembla, vertaald door Vibeke Roeper en Diederick Wildeman, Amsterdam 2004.

Venne, Hans van de Cornelis Schonaeus Goudanus, deel 2 Vriendenkring,

 

Haerlem-reeks
no.15,2, Florivallis Voorthuizen 2001 (over Sovius, pag. 161-169 ).

Verwijs E. en J. Verdam Middelnederlandsch Woordenboek, ’s-Gravenhage 1927-1941.

Vloten, van Dr. J. Nederlandsche Liedboeken ’s Gravenhage 1850, heruitgave Utrecht

 

enz. 1978.
Artikelen in Alg. Konst- en Letterbode 1850 (deel 1) en 1853 (deel 2).

Voets, B. Nadere gegevens over Tonis H. v. Warvershoef: Binding

 

(weekblad van de gem. Wervershoof) 13-5-“65.

Vooys, de Dr. C. G. N. Middelnederlandse legenden en exempelen, ’s-Gravenhage 1900.

Vries, de Dr. J. Etymologisch Woordenboek, tweede druk 1959.

 

 

W

 

 

 

Warvershoef, Tonis Harmansz. van zie: suyverlick

Weynken, Handboek van Zr. ; verkorte weergave van het gedicht van de sultansdochter,

 

Amsterdam ca. 1570 (KB Brussel II 2779).

Willaert, Frank zie: van Buuren en de Bruin.

 

- Een zoet accoord Middeleeuwse Lyriek in de Lage Landen, 1992.

Winkel, J. te De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, 2de druk Haarlem 1922-1927;

 

reproductie Utrecht enz. 1973.
- Geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde van Middeleeuwen en
Rederijkerstijd, deel II, 2de druk, Haarlem 1902.

Willems, J.F. Oude Vlaemsche Liederen ten deele met de melodiën Gent 1848

 

(DSD is nr.130).

Winkler, Johan De Nederlandsche Geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis 1885.

Wolf, C. zie: Gruys J.A.

Woltjer, J. J. Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog, Amsterdam 1994.

Wouter Jacobsz, broeder, prior van Steyn, Dagboek zie: van Eeghen

Wouters, D. Bloemlezing uit de Nederlandsche Letterkunde, 1915.

 

 

X -Y - Z

 

 

 

Zacharias, Pieter (ed.) Klein Hoorns Liedboek (1614) met anonieme tekst van de Sultansdochter.Bidprentje van deken Kraakman
Bidprentje van deken Kraakman


Tyrocinium van Petrus Apherdianus

 
 
     
     
     
Klik hier als u links geen menubalk ziet » Home |  © Gerard Weel |  ga naar boven